Įmonės nemokumas (bankrotas) ir kreditoriaus teisės

Įmonės nemokumo (bankroto) procedūras reglamentuoja 2020 01 01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo  įstatymas.

Įmonės nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Teismui nustačius, kad juridinis asmuo nėra gyvybingas, yra nemokus, iškels juridiniam asmeniui nemokumo (bankroto) bylą.

Įstatymas numato, kad įmonės nemokumo (bankroto) procesą inicijuoti turi teisę šie asmenys:

1) juridinio asmens vadovas, o kai pagal atitinkamą juridinio asmens teisinę formą reglamentuojantį įstatymą juridinis asmuo vienasmenio valdymo organo neturi, – kitas asmuo, pagal kompetenciją turintis teisę kreiptis dėl nemokumo proceso, esant juridinio asmens nemokumo tikimybei;

2) kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs.

Iškėlus nemokumo (bankroto) bylą, kreditoriaus įstatymo jam suteikiamas teisės: ginčyti juridinio asmens sudarytus sandorius, reikalauti pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, reikalauti išieškoti skolą iš vadovo asmeninio turto ir kitas įstatymu suteikiamas teises.

Skolininkui iškelta nemokumo (bankroto) byla? Esate nemokios įmonės ar nemokaus fizinio asmens kreditorius ir nežinote, ar yra galimybės atgauti įsiskolinimą iš nemokios įmonės ar fizinio asmens? Esate nemokaus ar ant nemokumo ribos atsidūrusio juridinio asmens vadovas? Susisiekime! Kokybiškos teisinės paslaugos ir konsultacijos.