Ką svarbu žinoti juridinio asmens vadovui?

Iki 2020 01 01 galiojusiame Įmonių bankroto įstatyme buvo nustatyta, kad jeigu paaiškėja įmonės nemokumas – įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įstatyme buvo nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Svarbu žinoti, kad nuo 2020 01 01 įmonių bankroto įstatymas neteko galios, vietoje jo įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuriame irgi nustatyta, kad juridinio asmens vadovas privalo inicijuoti nemokumo procesą, jeigu juridinis asmuo yra nemokus arba juridinio asmens likvidatorius, jeigu juridinio asmens likvidavimo metu paaiškėja, kad juridinis asmuo yra nemokus. Juridinio asmens vadovas privalo atlyginti žalą, kuri atsirado dėl šiame įstatyme nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Taip pat teismas turi teisę apriboti juridinio asmens vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu jis neinicijavo juridinio asmens nemokumo proceso, kai pagal šį įstatymą tą privalėjo padaryti, veikimu ar neveikimu sukėlė tyčinį bankrotą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti juridiniam asmeniui bankroto bylą neperdavė nemokumo administratoriui turto, dokumentų ir (ar) informacijos.

Juridinio asmens nemokumas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą uprantamas itin plačiai – tai juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Teismų praktikoje yra išskiriamas teisinis ir faktinis įmonės nemokumas. Teisinis įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.), o faktinis įmonės nemokumas – nesugebėjimas vykdyti piniginių prievolių, kurių terminai suėję. Kiekvienu atveju, prieš konstatuojant teisinį įmonės nemokumą, egzistuoja faktinis įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip nesugebėjimas vykdyti piniginių prievolių, kurių mokėjimo terminai suėję. Faktiniam įmonės nemokumui konstatuoti neprivaloma vertinti visų turimų jos kreditorių ir galimybių su jais atsiskaityti, pakanka nustatyti aplinkybes, jog įmonė neatsiskaitė su tam tikrais kreditoriais.

Taigi, nuo 2020 01 01 įsigaliojęs juridinių asmenų nemokumo įstatymas nustato, kad juridinis asmuo nemokus ne tik tada, kai pagal balansą juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę, tačiau ir tada, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių, o iš to seka, kad kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių, vadovas privalo inicijuoti juridinio asmens bankrotą. Laiku neinicijavus juridinio asmens nemokumo proceso, to nepadariusiam juridinio asmens vadovui pagal įstatymą jam tenka pareiga atlyginti kreditorių patirtą žalą.

Esate nemokaus ar ant nemokumo ribos atsidūrusio juridinio asmens vadovas? Susisiekime! Kokybiškos teisinės paslaugos ir konsultacijos.

Skolininkas vengia priimti tinkamai atliktus darbus ar negrąžina skolos už tinkamai atliktus darbus? Domina skolų išieškojimas iš skolininko už atliktus darbus? Norite išieškoti skolą už atliktus darbus? Reikalinga teisininko konsultacija kitais rangos klausimais? Nekokybiškai atlikti darbai? Teisinės paslaugos, teisinės konsultacijos dėl rangos sutarties sudarymo, vykdymo, netinkamo vykdymo ar kiti teisiniai veiksmai? Kreipkitės! Kokybiškos teisinės paslaugos.

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Kontaktai

Telefonas: +370 640 24 199
El. paštas: info@navickaited.lt
Adresas: Tilto g. 1 / T. Vrublevskio g. 2, Vilnius