Fizinio asmens bankrotas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. balandžio 7 d. patvirtino Lietuvos
Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepciją. Pastarosios tikslas –
nacionalinėje teisėje sukurti fizinio asmens bankroto institutą. Pagal Koncepciją fizinio
asmens bankroto procesą turėtų reguliuoti įstatymas, kuriame būtų reglamentuotos
materialiosios ir procesinės taisyklės. Koncepcijoje pripažinta problema, kad: „Esama
situacija, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato nemokaus fizinio asmens
bankroto galimybės, neatitinka nei paties nemokaus fizinio asmens, nei jo kreditorių
interesų. Fizinis asmuo, negalintis padengti savo skolų, neapsaugotas nuo nuskurdimo.
Išieškojimas iš jo turto gali būti atliekamas neribotą laiką. Toks fizinis asmuo
nesuinteresuotas turėti legalų pajamų šaltinį, oficialiai įgyti turto, nes išieškant skolas šio
turto netektų. Taigi skolininkas linkęs dirbti nelegaliai, įgytą turtą registruoti kitų asmenų
vardu. Toks asmuo neribotam laikui paliekamas neapibrėžtoje padėtyje.“
Koncepcijos 9 punkte nurodyta, kad būsimo fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslas –
nustatyti fizinių asmenų mokumo atkūrimo principus, kurie leistų fiziniams asmenims
(tarp jų ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka
verčiasi ūkine komercine veikla), iš esmės pablogėjus jų finansinei būklei, per protingą
terminą pagal išgales patenkinti kreditorių reikalavimus, o pasibaigus šiam terminui
įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, t. y.
sudarytų jiems galimybę išvengti skurdo ir atkurti savo mokumą. Įstatymas turėtų būti
taikomas šiame punkte nurodytiems fiziniams asmenims, kurių gyvenamoji vieta arba
pagrindinių turtinių interesų vieta Lietuvos Respublikoje.
Fizinio asmens bankroto institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių
tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių
padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį
pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus. Taigi fizinio asmens
bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo
kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti
išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo
kreditorių interesus. Dėl to fizinio asmens bankroto procedūros tikslas lemia fizinio
asmens pareigą rūpintis suderinti savo ir kreditorių interesus, t. y. ieškoti skirtingų
interesų pusiausvyros.
Fizinio asmens bankroto institutas Lietuvoje atsirado 2013 m. ir yra populiarus. Šiuo
metu yra baigta 557 fizinio asmens bankroto procedūros, vykdomos – net 3037!
Fizinio asmens bankroto instituto tikslas – subalansuoti nemokaus (t. y. nepajėgiančio
vykdyti savo mokėjimo prievolių) fizinio asmens ir jo kreditorių interesus. Šis
subalansavimas pirmiausia atliekamas iškeliant bankroto bylą, nes jau bankroto bylos
iškėlimo metu vertinama, ar skolininkui, atsižvelgiant į ankstesnį jo elgesį, galimas
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo suteikiamos apsaugos taikymas.
Fizinio asmens bankroto įstatymas įsigaliojo 2013 m. kovo 1 d.

Aktualiausi klausimai, su kuriais dažniausiai susiduria atkurti mokumą siekiantis asmuo,
yra du:
1) fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygos, ir
2) nemokaus fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimas.
Įstatymas apima bet kurį fizinį asmenį, kuris yra nemokus, tačiau yra sąžiningas ir siekia
atkurti mokumą. Pagal formuojamą teismų praktiką, fizinio asmens bankroto procesas
suteikia galimybę fiziniams asmenims, kurie dėl pablogėjusios finansinės padėties
nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, grįžti į aktyvią ekonominę veiklą,
netapti našta valstybės socialinei sistemai, taip apsaugant asmens orumą, o
kreditoriams suteikiant galimybę atgauti bent dalį skolų.
Kita vertus, fizinio asmens bankroto procesu neturi būti piktnaudžiaujama ir jis neturi
pakeisti priverstinio vykdymo proceso tais atvejais, kai nustatoma, kad pareiškėjo
(skolininko) turimo turto ir (ar) gaunamų pajamų dydis gali būti (yra) pakankamas jo
įsipareigojimams padengti vykdymo proceso nustatyta tvarka.
Teismas vertina: 1) ar asmuo yra nemokus; 2) ar jis tapo nemokus sąžiningai; 3) ar nėra
kitų įstatyme nustatytų pagrindų atsisakyti iškelti bankroto bylą.
Nemokumas yra būtina fizinio asmens bankroto sąlyga, nenustačius, kad asmuo yra
nemokus, nėra įmanoma taikyti fizinio asmens bankroto procedūros. Pagal įstatymą,
fizinio asmens nemokumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens būklė, kai jis negali
įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas, t.y. 15
175 Eur.
Norint konstatuoti asmens nemokumą, turi būti įrodytos trys sąlygos: 1) skolų suma turi
viršyti 25 MMA; 2) šių skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę; ir 3) nėra realių galimybių
šias skolas padengti.
Siekiant iškelti fizinio asmens bankroto bylą, nustačius, kad pareiškėjas yra nemokus,
būtina nustatyti, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai. Bankroto byla negali būti
iškelta, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti
bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl skolininko sudarytų kreditorių interesus
pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių tyčinių veiksmų, kai,
prisiimdamas skolinius įsipareigojimus ar sudarydamas kitus sandorius, pateikė
neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę, kad išvengtų atsiskaitymo su
jais, ar dėl sąmoningo neveikimo, kad išvengtų atsiskaitymo su kreditoriais.
Iškėlęs bankroto bylą, teismas patvirtins būtinųjų poreikių tenkinimo išlaidas, kurios
negalėtų būti mažesnės, negu 1/2 MMA, t.y. 303,50 Eur. Ši taisyklė yra paremta tuo,
kad asmuo bankroto procedūros metu neturėtų atsidurti prastesnėje finansinėje
padėtyje negu laikotarpiu, kai iš jo turto vykdomas priverstinis skolų išieškojimas.
Kiekvienoje konkrečioje byloje yra būtina atsižvelgti ir įvertinti tai, ar nustatyta suma iš
tikrųjų patenkina būtiniausius asmens poreikius. Taigi, Teismas gali patvirtinti Jūsų

būtinųjų poreikių išlaidas didesnes, negu 303,50 Eur/1 asmeniui, jei bus pateikti
įrodymai apie didesnes Jūsų būtinųjų poreikių išlaidas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo praktiką, spręsdamas dėl pareiškėjo poreikiams tenkinti būtinų lėšų dydžio
pagrįstumo, Teismas turi vertinti pareiškėjo pateiktą informaciją ir įrodymus, o tuo
atveju, kai pagal pateiktus duomenis bylos išnagrinėjimas negalimas, t. y. negalima
nuspręsti dėl pagrįsto būtinųjų išlaidų dydžio, turi teisę reikalauti papildomų įrodymų.
Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą prasideda antroji fizinio asmens
bankroto proceso stadija – mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimas. Ši stadija
susideda iš dviejų etapų: 1) mokumo atkūrimo plano projekto parengimo ir svarstymo
kreditorių susirinkime (neteisminis etapas); 2) mokumo atkūrimo plano projekto
tvirtinimo teisme (teisminis etapas). Iškėlus bankroto bylą, skolininkas turi pareigą
parengti nemokumo plano projektą ir jį pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui. Tik
kreditoriams pritarus plano projektui arba tam tikrais atvejais nepritarus ne tik pirmame,
bet ir pakartotiniame susirinkime, skolininkas gali kreiptis į teismą, kad šis patvirtintų
mokumo atkūrimo plano projektą.
Plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Praėjus 3 metams, bankroto procesas baigiasi,
nepadengtos skolos nurašomos, pradedant gyvenimą be skolų naštos.
Atstovaujame Jus iki bankroto bylos iškėlimo ir jau iškėlus fizinio asmens nemokumo bylą.

Susisiekime!

Spausdami "siųsti" patvirtinsite, kad asmens duomenis pateikėte savo noru ir sutinkate, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal Privatumo politiką.