Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti, naudojimo ypatumai

Planuojama remontuoti ir atnaujinti daugiabutį? Surinktos per ilgą laiką lėšos ir jų panaudojimas išspręs remonto problemas ar sukurs naujų? Kaip užtikrinti tinkamą, įstatymus atitinkantį kaupiamajame fonde esančių lėšų panaudojimą?

Tokių ir panašių klausimų – gyva eilė. Juk bendrija disponuoja savininkų piniginėmis lėšomis, todėl bet kokie klausimai, susiję su jų panaudojimu, turi būti svarstomi atidžiai ir atsakingai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio mėn. 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas, įsigaliojęs 2015 m. balandžio mėn. 22 d.

Įsigaliojus Aprašui, bendrojo naudojimo objektų valdytojo einamojoje sąskaitoje buvusios visų butų ir kitų patalpų savininkų lėšos turėjo būti pervestos į atskirą, butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

Visų butų ir kitų patalpų savininkų lėšas pervedus į atskirą sąskaitą, sąskaitoje esančiomis lėšomis galima disponuoti tik visų butų ir kitų patalpų savininkų pritarimu, gautu visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime.

Kaupiamųjų lėšų poreikis nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, ir išdėstant juos ilgalaikiame (dvejų ir daugiau metų) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plane. Sprendimus dėl šių lėšų kaupimo ir naudojimo (įskaitant ir pastato remonto darbams atlikti) turi priimti visų butų ir kitų patalpų savininkai pagal parengtą ilgalaikį planą. Ilgalaikiame plane nurodoma šių darbų preliminari kaina ir atlikimo terminai, įskaitant jame nenumatytus darbus, kurie būtini pagal nurodytus privalomuosius reikalavimus.

Sėkmingų naujojo sezono darbų!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *